Föreläsningar 2020-2024

Våra föreläsningar från 2020–2024

Besök Naturskyddsföreningen Kansli Västs Youtube-kanal, där finns flera av våra tidigare webbinarier om skogen!

Europas Gröna Dröm: Från Vision till Verklighet, David Erlandsson och Jörgen Sundin, 8 februari 2024

2019 lanserade EU-kommissionen den europeiska gröna given som ska göra Europa till världens första klimatneutrala världsdel. Det innebär exempelvis att utsläppen ska minska till nära noll senast 2050, resursförbrukningen ska begränsas samt att våra ekosystem och den biologiska mångfalden ska värnas och skyddas. Under de senaste fem åren har EU-kommissionen lagt fram flera strategier och lagstiftningar som påverkar svenskt skogsbruk och arbetet med att stärka den biologiska mångfalden.

Under föreläsningen kommer David Erlandsson, EU-strateg på Naturskyddsföreningens rikskansli berätta varför de gröna frågorna har varit så prioriterade de senaste fem åren och vad som står på spel inför EU-valet den 9 juni i år. Jörgen Sundin, Sakkunnig Biologisk Mångfald på Naturskyddsföreningens rikskansli kommer sedan förklara vad EU:s strategier och lagstiftningar innebär för Sverige och hur det kan komma att påverka det svenska arbetet med att restaurera och skydda värdefull skog och biologisk mångfald.

Föreläsningen om Europas gröna dröm hittar du HÄR

Klövviltsförvaltning, viltfoder och skogsbruk, Håkan Johansson och Stefan Persson, 24 januari 2024

Håkan Johansson, Jägarförbundet presenterar våra 4 klövvilt och deras likheter/olikheter i sitt sätt att leva
Stefan Persson, Viltförvaltningsledare region Väst, Södra skogsägarna presenterar klimatanpassning och viltanpassad skogsskötsel

Föreläsningen om Klövviltsförvaltning, viltfoder och skogsbruk hittar du HÄR

Rapportering i Artportalen, Anna Pielach och Christer Johansson, 11 jan 2024

Vill du rapportera dina observationer till Artportalen men vet inte hur du ska komma igång? Har du kanske redan börjat, men känner dig ändå osäker på hur du ska göra? Då är den här föreläsningen för dig! Steg för steg går vi igenom hur man gör, i fält och framför datorn.

Anna Pielach är en ideell inventerare, med bakgrund i botanik och mikroskopi, och med ett brinnande intresse för mossor och andra kryptogamer

Christer Johansson, sakkunnig om skog och våtmark i BirdLife Sverige, är en van fågelinventerare

Föreläsningen om Artportalen hittar du HÄR

Naturens rättigheter och ekocidlagstiftning – verktyg för hållbar och rättvis omställning, Ingrid och Nicolas Berg 30 nov 2023

Webbinarium med Ingrid och Nikolas Berg, ekopedagoger och medförfattare till boken ”Naturens rättigheter – att skapa fred med jorden”. Utforska naturens rättigheter som idé, praktik och rörelse liksom hur du kan delta!

Dagens miljölagstiftning handlar inte om att skydda våra livsmiljöer utan om att reglera människans ensidiga utnyttjande av dem. Idag har de lagarna visat sig helt otillräckliga för att vända vår ohållbara samhällsutveckling.

Naturens rättigheter och ekocidlagstiftning syftar till att erkänna ekosystemens inneboende rätt att existera, blomstra och utvecklas. Att se dem som juridiska subjekt med egenvärden, inte bara objekt med nyttovärden. Det här är inte bara en väl utformad juridisk innovation, utan också en global rörelse och praktisk verklighet i många länder. Idén står för ett skifte i hur vi förhåller oss till resten av naturen: Från dominans till ömsesidighet.

Naturens rättigheter slår juridiskt fast vad vetenskapen visat: Människans närvaro på jorden behöver anpassas till planetens gränser för att säkra en hållbar framtid. Vi behöver rättigheter för både människor och miljö!

Föreläsningen om Naturens Rättigheter hittar du HÄR

Granbarkborren – skadedjur eller nyckelart?, Gunnar Isacsson 16 nov 2023

Sedan 2018 har granbarkborren dödat dubbelt så många granar som den dödat under de senaste 60 åren före 2018. Föreläsningen diskuterar orsaker och konsekvenser, både för skogsbruket och naturvården, av detta. Hur hanterar vi skadorna bäst på kort sikt? Hur bör vi sköta granskogen i framtiden så att den håller sig så motståndskraftig som möjligt?

Gunnar Isacsson är ekolog på Skogsstyrelsen och arbetar som expert på insekter och skogsskador. Mycket av arbetet har genom åren handlat om granbarkborren, som Gunnar håller på att skriva en bok om nu inför sin pensionering. Insekter, särskilt vedlevande skalbaggar har hängt med som intresse från tidig barndom, plus friluftsliv med familjen som exempelvis att åka långfärdsskridsko, krypa i grottor, vandra i fjällen och Alperna, samt att vara så ofta som möjligt i olika skogar och att sköta den egna skogsfastigheten.

Föreläsningen om granbarkborren kan du se HÄR

Hur skyddar vi arterna i Sverige?, Michael Nilsson 19 oktober 2023

Frågan kring skyddet av arter inom Sverige och EU har blivit alltmer uppmärksammad i takt med att utarmningen av naturen fortsätter. Många arter är lagligt skyddade och borde därför inte vara hotade eller minskande. Trots det fortsätter den negativa utvecklingen. Vad beror det på? Hur fungerar Artskyddet? Vad händer i juridiken och politiken? Vad gör myndigheterna, och vad kan vi själva göra inom miljörörelsen för att få ett fungerande Artskydd?
Michael Nilsson, miljökonsult och artskyddsexpert
Michael har skrivit flera rapporter om artskyddet, drivit domstolsärenden och suttit med i statliga referensgrupper som rört artskyddet.

Föreläsningen om Artskyddet hittar du HÄR

Naturnära skogsbruk och skogsekologi, Martin Jentzen 7 april 2022

Om ekosystembaserat skogsbruk och skogsekologi. Naturnära skogsbruk – vad är det och varför? Är hyggesfritt skogsbruk lösningen på skogsbrukets utmaningar? Skaderisker och tänkbara ekonomiska utfall för skogsägarna.

Martin Jentzen, har en skogsingenjörsexamen( SLU 2002) och har tidigare arbetat vid Skogsstyrelsen och som virkesinköpare under några år. Jobbar nu som rådgivare och föreläsare inom skogsekologi och naturnära skogsbruk. Han är medförfattare till boken Skogspraktikan som han skrivit tillsammans med Erik Kullgren och Eva-Lotta Hultén.

Martins föreläsning hittar du HÄR

Presentationsunderlaget finns HÄR

Skogens roll och funktion ur ett klimatperspektiv, Torbjörn Skytt, Tekn. Dr. i Ekoteknik och Miljövetenskap vid Mittuniversitetet 24 mars 2022

Skogen har hamnat i fokus i klimatdebatten för sin potential att minska koldioxidhalten i atmosfären, men också genom att ge produkter som i sin tur ersätter produkter baserade på fossilt kol. I samhällsdiskussionen ser vi att olika intressenter har olika ståndpunkter om hur skogen gör störst klimatnytta. Föredraget är ett försök att skingra några av oklarheterna och öka förståelsen om skogens roll i klimatarbetet.

Torbjörns föreläsning hittar du HÄR

Presentationsunderlaget finns HÄR

Skogens vatten och återvätning, Stefan Andersson, mark- och vattenspecialist Skogsstyrelsen och David Tverling, Naturskyddsföreningen Örebro 24 feb. 2022

Det som händer i skogen vid sidan av vattendraget får effekt på livet i vattnet. Effekten kan vara både positiv och negativ. Vilka biologiska värden är viktiga att ta hänsyn till och gynna. Det bedrivs skogsbruk utmed 100-tals mil vid Sveriges vattendrag varje år. Hur skall det bedrivas hänsynsfullt så att inte den biologiska mångfalden i vattendragen skadas?

Vi berättar om projekten Våtmark & vatten. I projekten får skolelever lära sig om våtmarker, biologisk mångfald och återvätning. Fjärranalyser och förundersökningar av utdikade våtmarker samt hur återvätning går till i praktiken manuellt såväl som med maskin. Lärdomar, tips och inspiration från projekten.

Vi har också en kort presentation av Riksföreningens fond Tid för Våtmark av Jonna Wiklund som kretsar kan söka medel till för våtmarksprojekt och som ovan projekt har delfinansiering ifrån.

Stefan och Davids föreläsning hittar du HÄR

Davids presentationsmaterial finns HÄR

Stefans presentationsmaterial finns HÄR

Dags att kräva alla korten på bordet av Sveaskog! Per Jiborn, journalist och oberoende debattör 8 feb. 2022

Sveaskog har lovat avsätta 10 procent som naturvårdsskogar i varje region. Det löftet bryter bolaget mot här i södra Sverige och försöker städa bort det med en ny inriktning. Vi måste därför omgående kräva att Sveaskog genast uppfyller sitt löfte. Det handlar om nästan 10 000 hektar produktiv skog.

Pers föreläsning hittar du HÄR

Presentationsmaterialet från föreläsningen finns HÄR

Efter 60 år av kalhyggesbruk – den svenska skogens ekologiska situation, Sebastian Kirppu, Skogsbiolog 3 feb. 2022

Skogen i Sverige har påverkats av människan under tusentals år, särskilt i den södra halvan har förändringarna från naturskog till åkermarkslandskap gjorts för mycket länge sedan. Men den boreala skogen har aldrig varit så hårt utsatt för omformandet från naturskogslandskap till industrilandskap som de senaste 60 åren, vilket beror på det storindustriella kalhyggesbruket. Sverige som vill vara en förebild i världen när det kommer till miljöfrågan, är när det gäller skogen och dess ekosystem i själva verket ett avskräckande exempel på hur man inte ska bedriva skogsbruk.

Sebastians föreläsning hittar du HÄR

Betydelsen av Skogens vatten, Niklas Wengström, biolog, forskarstuderande Göteborgs Universitet och sportfiskare, 9 dec 2021

Om skogens vatten, hur det tar sin väg genom skogslandskapet och vilka av vattnets invånare man kan stöta på under resan. Niklas pratar också om Sportfiskarnas projekt att kartlägga och bedöma statusen på våtmarkerna i Risveden. Ola Freijd, tidigare anställd på Sportfiskarna och författare till rapporten ”Våtmarker i Risveden” redogör kort för rapportens innehåll.

Niklas föreläsning hittar du HÄR

Presentationsmaterialet från föreläsningen finns HÄR

Rapport om Våtmarker i Risveden

Svampar överallt – svamparnas roll i skogen, Anders Dahlberg, professor i mykologi, SLU, 2 dec 2021

Anders pratar om svampens funktion i skogen, dess betydelse för skogens tillväxt och påverkan/betydelse för kolinlagring i marken. Hur påverkas svampen efter en kalavverkning, antal arter och hur lång tid tar det för återhämtning? Anders beskriver också skillnader i svampflora i plantageskog och naturskog.

Anders föreläsning hittar du HÄR

Presentationsmaterialet från föreläsningen finns HÄR

Svamparnas hemliga liv beskrivs även i Sveriges Natur

Avgång av växthusgaser från dikade torvmarker, Åsa Kasimir, docent vid inst. För geovetenskap Göteborgs Universitet. 18 nov 2021

Växthusgasavgång från dikade torvmarker i Sverige har utsläpp i samma storleksordning som personbilstrafiken, 11 miljoner ton CO2ekvivalenter per år. Marker som används för jord- och skogsbruk, 6% av jordbruksmarken och 4% av skogsmarken. Varför blir det stora utsläpp? Vad kan vi göra för att stoppa utsläppen?

Åsas föreläsning hittar du HÄR

Presentationsmaterialet från föreläsningen finns HÄR

Biobränslen, Otto Bruun, Doktorand i klimaträtt, med inrikting på markanvändning & bioekonomi vid CCEEL (Centre for Climate, Energy and Environmental Law) 4 nov 2021

Bra och dåliga biobränslen, biobränslens koldioxidutsläpp i jämförelse med andra bränslen per kWh el respektive värme. Hur långt räcker biobränslet för att täcka vår nuvarande energianvändning? Var gör kolet mest nytta, som bränsle eller som kollager? Hur kan biobränsle användas utan att eldas upp (pyrolys för motorbränsle)? Hur ”räknas” koldioxid från biobränslen när länder redovisar sina utsläpp?

Ottos föreläsning hittar du HÄR

Stora Gettjärnetområdet, orörd skog i Alefjäll, Thomas Grönlund, ekolog och medlem i Naturskyddsföreningen och Göteborgs svampklubb. 21 oktober 2021

Bland jättemusseroner, rara taggsvampar, klockgentianor, alkonblåvingar, tjädrar mm i Stora Gettjärnområdet i Alefjäll, Ale och Lerums kommuner. Hur vi inventerat och hur svårt det varit att hindra olika ingrepp i denna mosaik av brandpåverkad tallskog, blåbärsgranskog, branter, våtmarker och fukthedar i ett område som inte klassats som värdetrakt.

Thomas föreläsning hittar du HÄR

Presentationsmaterialet från föreläsningen finns HÄR

Förråd eller flöde? Om skogsbrukets tankevurpa kring Skogen och Klimatet, Ida Sellstedt, medlem i Skydda skogen och Naturskyddsföreningen, 19 mars 2021.

Ordet ”utsläpp” beskriver ett flöde; kol som tidigare varit bundet i fast form släpps ut som koldioxid i atmosfären.

För att få rätsida på frågan om Skogen och Klimatet så räcker det inte med att studera kolflöden, alltså utsläpp och upptag av koldioxid. Vi behöver komplettera bilden genom att titta på skogen som ett förråd som lagrar kol.

Skogsindustrin och dess forskare har fastnat i en klassisk tankevurpa där man blandar ihop Förråd och Flöden. Ida rätar i sin presentation ut dessa tankevurpor så att vi kan komma ut klokare på andra sidan och börja agera i vår tids ödesfråga; Hur ska vi få bort kolet från vår atmosfär?

Idas föreläsning hittar du HÄR

Hur fungerar skyddet av skog i Västra Götaland? Olle Holmstrand 11 februari 2021

För att skydda värdefulla skogsområden har Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen tagit fram en ”Regional strategi för skydd av skog”. Men hur fungerar strategin i praktiken, och hur väl skyddar den egentligen skogen? Olle Holmstrand beskriver Risvedengruppens erfarenheter av att försöka skydda dessa naturskogar.

Olles föreläsning hittar du HÄR

Presentationsmaterialet från föreläsningen finns HÄR

Kan ett nytt skogsbruk bromsa klimatkrisen och rädda naturen? Mikael Karlsson 11 januari 2021

Klimatet och miljön berör oss alla. I skogen finns en av de snabbaste och mest kraftfulla vägarna till att hejda klimatkrisen. Vi har fortfarande möjlighet att nå Parisavtalets 1,5 graders mål – om vi börjar omställningen nu. Mikael Karlsson från Ecoforestry Foundation visar hur ett nytt skogsbruk kan rädda klimatet och miljön. Han är expert på ekosystembaserat skogsbruk, ett skogsbruk som både ökar klimatnyttan och värnar naturen – samtidigt som lönsamheten är god.

Mikaels föreläsning hittar du HÄR

Presentationsmaterialet från föreläsningen finns HÄR (del 1), och HÄR (del 2)

Skogen och klimatkrisen – allt du vill veta, Otto Bruun Naturskyddsföreningens sakkunniga i bioekonomi 23 november 2020

Skogen spelar en viktig roll för klimatet – men på vilket sätt egentligen? Är biobränsle en klimatlösning eller ett klimatproblem? Vad är kopplingen mellan klimat och biologisk mångfald? Otto förklarar på ett enkelt och lättförståeligt sätt varför skogen är så viktig för klimatet – och hur vårt nuvarande svenska trakthyggesbruk påverkar våra skogar.