Föreläsningar 2020-2022

Våra föreläsningar från 2020–2022

Besök Naturskyddsföreningen Kansli Västs Youtube-kanal, där finns flera av våra tidigare webbinarier om skogen!

Naturnära skogsbruk och skogsekologi, Martin Jentzen 7 april 2022

Om ekosystembaserat skogsbruk och skogsekologi. Naturnära skogsbruk – vad är det och varför? Är hyggesfritt skogsbruk lösningen på skogsbrukets utmaningar? Skaderisker och tänkbara ekonomiska utfall för skogsägarna.

Martin Jentzen, har en skogsingenjörsexamen( SLU 2002) och har tidigare arbetat vid Skogsstyrelsen och som virkesinköpare under några år. Jobbar nu som rådgivare och föreläsare inom skogsekologi och naturnära skogsbruk. Han är medförfattare till boken Skogspraktikan som han skrivit tillsammans med Erik Kullgren och Eva-Lotta Hultén.

Martins föreläsning hittar du HÄR

Presentationsunderlaget finns HÄR

Skogens roll och funktion ur ett klimatperspektiv, Torbjörn Skytt, Tekn. Dr. i Ekoteknik och Miljövetenskap vid Mittuniversitetet 24 mars 2022

Skogen har hamnat i fokus i klimatdebatten för sin potential att minska koldioxidhalten i atmosfären, men också genom att ge produkter som i sin tur ersätter produkter baserade på fossilt kol. I samhällsdiskussionen ser vi att olika intressenter har olika ståndpunkter om hur skogen gör störst klimatnytta. Föredraget är ett försök att skingra några av oklarheterna och öka förståelsen om skogens roll i klimatarbetet.

Torbjörns föreläsning hittar du HÄR

Presentationsunderlaget finns HÄR

Skogens vatten och återvätning, Stefan Andersson, mark- och vattenspecialist Skogsstyrelsen och David Tverling, Naturskyddsföreningen Örebro 24 feb. 2022

Det som händer i skogen vid sidan av vattendraget får effekt på livet i vattnet. Effekten kan vara både positiv och negativ. Vilka biologiska värden är viktiga att ta hänsyn till och gynna. Det bedrivs skogsbruk utmed 100-tals mil vid Sveriges vattendrag varje år. Hur skall det bedrivas hänsynsfullt så att inte den biologiska mångfalden i vattendragen skadas?

Vi berättar om projekten Våtmark & vatten. I projekten får skolelever lära sig om våtmarker, biologisk mångfald och återvätning. Fjärranalyser och förundersökningar av utdikade våtmarker samt hur återvätning går till i praktiken manuellt såväl som med maskin. Lärdomar, tips och inspiration från projekten.

Vi har också en kort presentation av Riksföreningens fond Tid för Våtmark av Jonna Wiklund som kretsar kan söka medel till för våtmarksprojekt och som ovan projekt har delfinansiering ifrån.

Stefan och Davids föreläsning hittar du HÄR

Davids presentationsmaterial finns HÄR

Stefans presentationsmaterial finns HÄR

Dags att kräva alla korten på bordet av Sveaskog! Per Jiborn, journalist och oberoende debattör 8 feb. 2022

Sveaskog har lovat avsätta 10 procent som naturvårdsskogar i varje region. Det löftet bryter bolaget mot här i södra Sverige och försöker städa bort det med en ny inriktning. Vi måste därför omgående kräva att Sveaskog genast uppfyller sitt löfte. Det handlar om nästan 10 000 hektar produktiv skog.

Pers föreläsning hittar du HÄR

Presentationsmaterialet från föreläsningen finns HÄR

Efter 60 år av kalhyggesbruk – den svenska skogens ekologiska situation, Sebastian Kirppu, Skogsbiolog 3 feb. 2022

Skogen i Sverige har påverkats av människan under tusentals år, särskilt i den södra halvan har förändringarna från naturskog till åkermarkslandskap gjorts för mycket länge sedan. Men den boreala skogen har aldrig varit så hårt utsatt för omformandet från naturskogslandskap till industrilandskap som de senaste 60 åren, vilket beror på det storindustriella kalhyggesbruket. Sverige som vill vara en förebild i världen när det kommer till miljöfrågan, är när det gäller skogen och dess ekosystem i själva verket ett avskräckande exempel på hur man inte ska bedriva skogsbruk.

Sebastians föreläsning hittar du HÄR

Betydelsen av Skogens vatten, Niklas Wengström, biolog, forskarstuderande Göteborgs Universitet och sportfiskare, 9 dec 2021

Om skogens vatten, hur det tar sin väg genom skogslandskapet och vilka av vattnets invånare man kan stöta på under resan. Niklas pratar också om Sportfiskarnas projekt att kartlägga och bedöma statusen på våtmarkerna i Risveden. Ola Freijd, tidigare anställd på Sportfiskarna och författare till rapporten ”Våtmarker i Risveden” redogör kort för rapportens innehåll.

Niklas föreläsning hittar du HÄR

Presentationsmaterialet från föreläsningen finns HÄR

Rapport om Våtmarker i Risveden

Svampar överallt – svamparnas roll i skogen, Anders Dahlberg, professor i mykologi, SLU, 2 dec 2021

Anders pratar om svampens funktion i skogen, dess betydelse för skogens tillväxt och påverkan/betydelse för kolinlagring i marken. Hur påverkas svampen efter en kalavverkning, antal arter och hur lång tid tar det för återhämtning? Anders beskriver också skillnader i svampflora i plantageskog och naturskog.

Anders föreläsning hittar du HÄR

Presentationsmaterialet från föreläsningen finns HÄR

Svamparnas hemliga liv beskrivs även i Sveriges Natur

Avgång av växthusgaser från dikade torvmarker, Åsa Kasimir, docent vid inst. För geovetenskap Göteborgs Universitet. 18 nov 2021

Växthusgasavgång från dikade torvmarker i Sverige har utsläpp i samma storleksordning som personbilstrafiken, 11 miljoner ton CO2ekvivalenter per år. Marker som används för jord- och skogsbruk, 6% av jordbruksmarken och 4% av skogsmarken. Varför blir det stora utsläpp? Vad kan vi göra för att stoppa utsläppen?

Åsas föreläsning hittar du HÄR

Presentationsmaterialet från föreläsningen finns HÄR

Biobränslen, Otto Bruun, Doktorand i klimaträtt, med inrikting på markanvändning & bioekonomi vid CCEEL (Centre for Climate, Energy and Environmental Law) 4 nov 2021

Bra och dåliga biobränslen, biobränslens koldioxidutsläpp i jämförelse med andra bränslen per kWh el respektive värme. Hur långt räcker biobränslet för att täcka vår nuvarande energianvändning? Var gör kolet mest nytta, som bränsle eller som kollager? Hur kan biobränsle användas utan att eldas upp (pyrolys för motorbränsle)? Hur ”räknas” koldioxid från biobränslen när länder redovisar sina utsläpp?

Ottos föreläsning hittar du HÄR

Stora Gettjärnetområdet, orörd skog i Alefjäll, Thomas Grönlund, ekolog och medlem i Naturskyddsföreningen och Göteborgs svampklubb. 21 oktober 2021

Bland jättemusseroner, rara taggsvampar, klockgentianor, alkonblåvingar, tjädrar mm i Stora Gettjärnområdet i Alefjäll, Ale och Lerums kommuner. Hur vi inventerat och hur svårt det varit att hindra olika ingrepp i denna mosaik av brandpåverkad tallskog, blåbärsgranskog, branter, våtmarker och fukthedar i ett område som inte klassats som värdetrakt.

Thomas föreläsning hittar du HÄR

Presentationsmaterialet från föreläsningen finns HÄR

Förråd eller flöde? Om skogsbrukets tankevurpa kring Skogen och Klimatet, Ida Sellstedt, medlem i Skydda skogen och Naturskyddsföreningen, 19 mars 2021.

Ordet ”utsläpp” beskriver ett flöde; kol som tidigare varit bundet i fast form släpps ut som koldioxid i atmosfären.

För att få rätsida på frågan om Skogen och Klimatet så räcker det inte med att studera kolflöden, alltså utsläpp och upptag av koldioxid. Vi behöver komplettera bilden genom att titta på skogen som ett förråd som lagrar kol.

Skogsindustrin och dess forskare har fastnat i en klassisk tankevurpa där man blandar ihop Förråd och Flöden. Ida rätar i sin presentation ut dessa tankevurpor så att vi kan komma ut klokare på andra sidan och börja agera i vår tids ödesfråga; Hur ska vi få bort kolet från vår atmosfär?

Idas föreläsning hittar du HÄR

Hur fungerar skyddet av skog i Västra Götaland? Olle Holmstrand 11 februari 2021

För att skydda värdefulla skogsområden har Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen tagit fram en ”Regional strategi för skydd av skog”. Men hur fungerar strategin i praktiken, och hur väl skyddar den egentligen skogen? Olle Holmstrand beskriver Risvedengruppens erfarenheter av att försöka skydda dessa naturskogar.

Olles föreläsning hittar du HÄR

Presentationsmaterialet från föreläsningen finns HÄR

Kan ett nytt skogsbruk bromsa klimatkrisen och rädda naturen? Mikael Karlsson 11 januari 2021

Klimatet och miljön berör oss alla. I skogen finns en av de snabbaste och mest kraftfulla vägarna till att hejda klimatkrisen. Vi har fortfarande möjlighet att nå Parisavtalets 1,5 graders mål – om vi börjar omställningen nu. Mikael Karlsson från Ecoforestry Foundation visar hur ett nytt skogsbruk kan rädda klimatet och miljön. Han är expert på ekosystembaserat skogsbruk, ett skogsbruk som både ökar klimatnyttan och värnar naturen – samtidigt som lönsamheten är god.

Mikaels föreläsning hittar du HÄR

Presentationsmaterialet från föreläsningen finns HÄR (del 1), och HÄR (del 2)

Skogen och klimatkrisen – allt du vill veta, Otto Bruun Naturskyddsföreningens sakkunniga i bioekonomi 23 november 2020

Skogen spelar en viktig roll för klimatet – men på vilket sätt egentligen? Är biobränsle en klimatlösning eller ett klimatproblem? Vad är kopplingen mellan klimat och biologisk mångfald? Otto förklarar på ett enkelt och lättförståeligt sätt varför skogen är så viktig för klimatet – och hur vårt nuvarande svenska trakthyggesbruk påverkar våra skogar.