Skogsvårdslagen och miljöbalken

Skogsvårdslagen från 1993 här finns kravet på markägaren om att produktion och miljö skall vägas lika.

§1 Skogen är en nationell tillgång och en förnybar resurs som
ska skötas så att den uthålligt ger en god avkastning samtidigt
som den biologiska mångfalden behålls.
Vid skötseln ska hänsyn tas även till andra allmänna intressen.

Lag (2008:662).

Det finns vissa delar i lagen som är viktiga för oss att känna till

§5 Skyldighet att anlägga skog,
§6 Föryngringsåtgärder,
§14 Anmälan om avverkning
§23 Ädellövskog
§30 Hänsyn till naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen.

Artskydd i skogen, med EU-domem och Vägledning för hänsyn till fåglar och andra arter

https://www.skogsstyrelsen.se/lag-och-tillsyn/artskydd/

Skogsvårdslagen lagtext

Skogsvårdslagen med alla gällande förordningar som pdf. https://www.skogsstyrelsen.se/lag-och-tillsyn/skogsvardslagen/

Miljöbalken

Hänsynsreglerna i miljöbalkens 2 kap som ska gälla parallellt med skogsvårdslagens hänsynsregler. Samråd skall ske enligt 12 kap §6 MB.

Skogsdiken

Skyddsdikning och dikesrensning i skog är tillåtet och hanteras av Skogsstyrelsen.

Nya skogsdiken och fördjupning av befintliga diken går under begreppet markavvattning och är normalt inte tillåtet. Hanteras av Länsstyrelsen.

Naturvårdsverket: markavvattning vägledning

Enklast att förstå hur detta hänger ihop är genom att läsa Naturskyddsföreningens:

Kretshandledning-skogsjuridik 2020