Faktalänkar skog

Här nedan hittar du tips på litteratur och länkar till bra information om skogen:

Skogshistoria och skogsfakta, kortfattad sammanställning av Anders Tullander om skogsbrukets historia och fakta om dagens situation – om du snabbt vill få koll på läget. Du hittar den här: Skogshistoria o fakta i Sverige 2020

Via avverkningskoll.se  kan du hålla koll på aktuella avverkningsanmälningar och bevaka nyinkomna anmälningar

 

Naturskyddsföreningen: Kretshandledning-skogsjuridik

Skogsstyrelsen – Skogens pärlor: Skogens Pärlor en webbkarta som visar data kopplat till höga natur- och kulturvärden, skikt för avverkningsanmälningar, redan avverkade områden och artfynd (kopplat till artportalen). Detta ger en bra möjlighet till att få en helhetsbild av specifika områden (man måste zooma in till 1:50000) för att kunna se alla skikt.
För att få fram specifik artdata måste man zooma in till 1:25000, klicka på ”artdata” i menyn och rita ut en rektangel på kartan i det område man vill se. Man kan även, utöver kartan, välja satellitfoton, satellitbilder, brand/stormkartor och skogliga grunddata. Information om artdata från Skogsstyrelsen hittar du här.

Det går dock inte att ladda ner data till sitt eget GIS, detta får man göra på Skogsdataportalen (där finns även mer skoglig grunddata att hitta) eller andra myndigheters webbGIS-tjänster.

SLU Skogskartan, med stort dataunderlag om Sveriges skogar

https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/riksskogstaxeringen/statistik-om-skog/slu-skogskarta/

 

Riksskogstaxeringen eller Skogsdata SLU, uppdateras årligen

https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/riksskogstaxeringen/statistik-om-skog/skogsdata/

Riksantikvarieämbetet, här hittar du fornlämningar

Naturvårdsverket, skyddad natur, samling av data och kartor om Riksintresse naturvård Riksintresse friluftsliv, gå till kartverktyget skyddad natur.

Länsstyrelserna, kartor med olika typer av skydd och tidigare inventeringar

Hallands regionala skogsprogram

https://www.skogsprogramhalland.se/om-skogsprogrammet/

Under fliken kunskapsbank finns bra länkar och längst ner

Hallands skogar ur ett klimatperspektiv

Skogsforsk 2019-05-22 Rolf Björnheden, Johan Sonesson och Bo Karlsson

 

Hallands skogsprogram som pdf-fil (finns i filarkivet)

Västra Götalands strategi för skydd av skog, remiss (finns i filarkivet)

Lantmäteriet, här hittar du gamla kartor där det ofta framgår vad som vuxit på platsen: Historiska kartor

Kommunens översiktsplan ÖP där Grön infrastruktur skall ingå, eventuella detaljplaner och vindkraftsplaner.

Artdata

För dig som vill lära dig känna igen signalarter kan vi tipsa om Artfaktas sida om signalarter, Artdatabanken SLU. https://artfakta.se/naturvard/lists/33-signalarter

biotopia.nu finns flera korta filmer om olika signalarter. https://biotopia.nu/lar-dig-skogens-signalarter

Artkännedom, signal- och rödlistade arter, Sebastian Kirppu

(finns i filarkivet)

Vill du fördjupa sig mer finns boken Skyddsvärd skog – naturvårdsarter och andra kriterier för naturvärdesbedömning  Johan Nitare, Skogsstyrelsen. ISBN-978-91-986297-0-5. 592 sidor.
Kan beställas här: https://www.svamp.se/butik/product-category/bocker-2/skyddsvard-skog-naturvardsarter-och-andra-kriterier-for-naturvardesbedomning

Artskyddsförordningen, lag, som bygger på ett EU-direktiv. Dom 2021 i EU-domstolen visade tydligt att svenska myndigheter inte hade tolkat EU-direktivet på ett korrekt sätt. Länsstyrelsen är ansvarig, Skogsstyrelsen ansvarar för inventering.

Artskyddsförordningen

Artdatabanken rödlistan