Skogsnätverket Väst

Skogsnätverket Väst är till för dig som vill engagera dig i skogsfrågor, hitta likasinnade och läsa om vad andra har gjort.

Vid vår regionala konferens 2019 beslutade vi att bilda ett lokalt skogsnätverk, ett lagom stort forum med frågor som berör skogen i Västsverige. Vi formulerade även en insändare där fokuset låg på skogen och klimatet.

Inom våra 5 länsförbund finns det många kunniga medlemmar som vill jobba med skogsfrågorna på det lokala planet. På föreningens forum Naturkontakt har vi ett diskussionsforum och ett filarkiv öppet för alla medlemmar. I filarkivet hittar du bland annat tips på litteratur och länkar till bra information.

Hitta till vår grupp på Naturkontakt: Logga in här 

Hur loggar jag in och får ett användarkonto? Instruktioner finner du här

Kontaktpersoner:

Anders Tullander, Nätverksansvarig: anders@tullander.se

Maja Ryberg, Verksamhetsutvecklare Kansli Väst: maja.ryberg@naturskyddsforeningen.se

Här nedan hittar du tips på litteratur och länkar till bra information om skogen:

Naturskyddsföreningen: Kretshandledning-skogsjuridik

Föreläsning: Skog ♡ Klimat – allt du vill veta: Skogen spelar en viktig roll för klimatet – men på vilket sätt egentligen? Är biobränsle en klimatlösning eller ett klimatproblem? Vad är kopplingen mellan klimat och biologisk mångfald? Naturskyddsföreningens expert Otto Bruun föreläser om dessa viktiga frågor, du kan titta på föreläsningen här

Skogshistoria och skogsfakta, kortfattad sammanställning av Anders Tullander om skogsbrukets historia och fakta om dagens situation – perfekt om du snabbt vill få koll på läget. Du hittar den här: Skogshistoria o fakta i Sverige 2020

Naturkontakt,Verktygslåda skog”, med massvis av bra arbetsmaterial. Argumentlista, artiklar, rapporter, certifiering och Handledning för arbete med avverkningsanmälan m.m.

Naturskyddsföreningen ”Påverka vad som händer i ditt närområde”, med länkar till Skydda tätortsnära skogar del 1 + 2, och anmälan till skogsnätverket

Naturskyddsföreningen om skog och naturvård.

Säkerställ skogens sociala värden: Underlag och förslag på hantering av skogens sociala värden 2013

Skogsstyrelsen – Skogens pärlor: Skogens Pärlor en webbkarta som visar data kopplat till höga natur- och kulturvärden, skikt för avverkningsanmälningar, redan avverkade områden och artfynd (kopplat till artportalen). Detta ger en bra möjlighet till att få en helhetsbild av specifika områden (man måste zooma in till 1:50000) för att kunna se alla skikt.
För att få fram specifik artdata måste man zooma in till 1:25000, klicka på ”artdata” i menyn och rita ut en rektangel på kartan i det område man vill se. Man kan även, utöver kartan, välja satellitfoton, satellitbilder, brand/stormkartor och skogliga grunddata. Information om artdata från Skogsstyrelsen hittar du här.

Det går dock inte att ladda ner data till sitt eget GIS, detta får man göra på Skogsdataportalen (där finns även mer skoglig grunddata att hitta) eller andra myndigheters webbGIS-tjänster.

Östergötlands skogsgrupp här hittar du karta med avverkningsanmälningar och bra mallar för naturvärdesinventeringar.

Till skillnad mot verktyget som Östergötlands skogsgrupp har tagit fram: skog.luben  eller skogskartan.nu går inte myndighetens karta att använda i fält eller ger samma möjligheter att dela avverkningsanmälningar med varandra. Skogsstyrelsens karta är snarare ett mycket bra komplement för att ta reda på så mycket som möjligt om området som man är intresserad av.

Naturvårdsverket, skyddad natur, samling av data och kartor om Riksintresse naturvård Riksintresse friluftsliv, gå till kartverktyget skyddad natur.

Länsstyrelserna, kartor med olika typer av skydd och tidigare inventeringar

Riksantikvarieämbetet, här hittar du fornlämningar

Lantmäteriet, här hittar du gamla kartor där det ofta framgår vad som vuxit på platsen: Historiska kartor

Kommunens översiktsplan ÖP där Grön infrastruktur skall ingå, eventuella detaljplaner och vindkraftsplaner.

Artskyddsförordningen

Artdatabanken rödlistan

Skogsvårdslagen

Miljöbalken

Naturvårdsverket: markavvattning vägledning

Känner du till fler bra platser för information? Berätta det för Maja eller Anders!

Övergripande manual för att skydda skog, att tänka på:

Vad är det vi vill skydda eller bevara? Träden, växterna på marken eller de som lever på träden, stora eller små djur och svampar eller är det bara skogen som social plats skön att vistas i. All skog i vårt område kräver skötsel och förändras med tiden.

Vad måste man känna till, produktionskrav enligt Skogsvårdslagen, Markavvattning i Miljöbalken där Naturvårdsverket har bra vägledning. Skogsbilvägar kräver inte tillstånd.

Vem gör vad i skogsbruket, markägare, skogsentreprenörer, kommun, Skogsstyrelse och Länsstyrelse

Planer och inventeringar, (ÖP, detaljplan, vindkraftsplaner, kulturmiljö, fornminnen, myrmark, nyckelbiotoper, rödlista, grön infrastruktur) var hittar jag dessa?

Behöver vi utbildning och i så fall i vad?

Behövs kontaktpersoner?

Finns manualer och bra litteratur?

Skall vi inventera skog?

När bör man agera, när tas de viktiga besluten?

Naturskyddsföreningen har också ett nationellt skogsnätverk:

Registrera dig i riks skogsnätverk och få nyhetsbrev.

På riksföreningens hemsida finns också mer information om det nationella skogsnätverket.