Skogsnätverket Väst

Skogsnätverket Väst är till för dig som vill engagera dig i skogsfrågor, hitta likasinnade och läsa om vad andra har gjort.

Vid vår regionala konferens 2019 beslutade vi att bilda ett lokalt skogsnätverk, ett lagom stort forum med frågor som berör skogen i Västsverige. Vi formulerade även en insändare där fokuset låg på skogen och klimatet.

Inom våra 5 länsförbund finns det många kunniga medlemmar som vill jobba med skogsfrågorna på det lokala planet. På föreningens forum Naturkontakt har vi ett diskussionsforum och ett filarkiv öppet för alla medlemmar. I filarkivet hittar du bland annat tips på litteratur och länkar till bra information.

Vår youtube kanal:

Här laddar vi upp intressanta föreläsningar som vi hållit i. Här kan du hitta den. Sprid gärna till era vänner!

Hitta till vår grupp på Naturkontakt: Logga in här 

Hur loggar jag in och får ett användarkonto? Instruktioner finner du här

Kontaktpersoner:

Anders Tullander, Nätverksansvarig: anders@tullander.se

Maja Ryberg, Verksamhetsutvecklare Kansli Väst: maja.ryberg@naturskyddsforeningen.se

Våra föreläsningar från 2020–2022

Besök Naturskyddsföreningen Kansli Västs Youtube-kanal, där finns flera av våra tidigare webbinarier om skogen!

Naturnära skogsbruk och skogsekologi, Martin Jentzen 7 april 2022

Om ekosystembaserat skogsbruk och skogsekologi. Naturnära skogsbruk – vad är det och varför? Är hyggesfritt skogsbruk lösningen på skogsbrukets utmaningar? Skaderisker och tänkbara ekonomiska utfall för skogsägarna.

Martin Jentzen, har en skogsingenjörsexamen( SLU 2002) och har tidigare arbetat vid Skogsstyrelsen och som virkesinköpare under några år. Jobbar nu som rådgivare och föreläsare inom skogsekologi och naturnära skogsbruk. Han är medförfattare till boken Skogspraktikan som han skrivit tillsammans med Erik Kullgren och Eva-Lotta Hultén.

Martins föreläsning hittar du HÄR

Presentationsunderlaget finns HÄR

Skogens roll och funktion ur ett klimatperspektiv, Torbjörn Skytt, Tekn. Dr. i Ekoteknik och Miljövetenskap vid Mittuniversitetet 24 mars 2022

Skogen har hamnat i fokus i klimatdebatten för sin potential att minska koldioxidhalten i atmosfären, men också genom att ge produkter som i sin tur ersätter produkter baserade på fossilt kol. I samhällsdiskussionen ser vi att olika intressenter har olika ståndpunkter om hur skogen gör störst klimatnytta. Föredraget är ett försök att skingra några av oklarheterna och öka förståelsen om skogens roll i klimatarbetet.

Torbjörns föreläsning hittar du HÄR

Presentationsunderlaget finns HÄR

Skogens vatten och återvätning, Stefan Andersson, mark- och vattenspecialist Skogsstyrelsen och David Tverling, Naturskyddsföreningen Örebro 24 feb. 2022

Det som händer i skogen vid sidan av vattendraget får effekt på livet i vattnet. Effekten kan vara både positiv och negativ. Vilka biologiska värden är viktiga att ta hänsyn till och gynna. Det bedrivs skogsbruk utmed 100-tals mil vid Sveriges vattendrag varje år. Hur skall det bedrivas hänsynsfullt så att inte den biologiska mångfalden i vattendragen skadas?

Vi berättar om projekten Våtmark & vatten. I projekten får skolelever lära sig om våtmarker, biologisk mångfald och återvätning. Fjärranalyser och förundersökningar av utdikade våtmarker samt hur återvätning går till i praktiken manuellt såväl som med maskin. Lärdomar, tips och inspiration från projekten.

Vi har också en kort presentation av Riksföreningens fond Tid för Våtmark av Jonna Wiklund som kretsar kan söka medel till för våtmarksprojekt och som ovan projekt har delfinansiering ifrån.

Stefan och Davids föreläsning hittar du HÄR

Davids presentationsmaterial finns HÄR

Stefans presentationsmaterial finns HÄR

Dags att kräva alla korten på bordet av Sveaskog! Per Jiborn, journalist och oberoende debattör 8 feb. 2022

Sveaskog har lovat avsätta 10 procent som naturvårdsskogar i varje region. Det löftet bryter bolaget mot här i södra Sverige och försöker städa bort det med en ny inriktning. Vi måste därför omgående kräva att Sveaskog genast uppfyller sitt löfte. Det handlar om nästan 10 000 hektar produktiv skog.

Pers föreläsning hittar du HÄR

Presentationsmaterialet från föreläsningen finns HÄR

Efter 60 år av kalhyggesbruk – den svenska skogens ekologiska situation, Sebastian Kirppu, Skogsbiolog 3 feb. 2022

Skogen i Sverige har påverkats av människan under tusentals år, särskilt i den södra halvan har förändringarna från naturskog till åkermarkslandskap gjorts för mycket länge sedan. Men den boreala skogen har aldrig varit så hårt utsatt för omformandet från naturskogslandskap till industrilandskap som de senaste 60 åren, vilket beror på det storindustriella kalhyggesbruket. Sverige som vill vara en förebild i världen när det kommer till miljöfrågan, är när det gäller skogen och dess ekosystem i själva verket ett avskräckande exempel på hur man inte ska bedriva skogsbruk.

Sebastians föreläsning hittar du HÄR

Betydelsen av Skogens vatten, Niklas Wengström, biolog, forskarstuderande Göteborgs Universitet och sportfiskare, 9 dec 2021

Om skogens vatten, hur det tar sin väg genom skogslandskapet och vilka av vattnets invånare man kan stöta på under resan. Niklas pratar också om Sportfiskarnas projekt att kartlägga och bedöma statusen på våtmarkerna i Risveden. Ola Freijd, tidigare anställd på Sportfiskarna och författare till rapporten ”Våtmarker i Risveden” redogör kort för rapportens innehåll.

Niklas föreläsning hittar du HÄR

Presentationsmaterialet från föreläsningen finns HÄR

Rapport om Våtmarker i Risveden

Svampar överallt – svamparnas roll i skogen, Anders Dahlberg, professor i mykologi, SLU, 2 dec 2021

Anders pratar om svampens funktion i skogen, dess betydelse för skogens tillväxt och påverkan/betydelse för kolinlagring i marken. Hur påverkas svampen efter en kalavverkning, antal arter och hur lång tid tar det för återhämtning? Anders beskriver också skillnader i svampflora i plantageskog och naturskog.

Anders föreläsning hittar du HÄR

Presentationsmaterialet från föreläsningen finns HÄR

Svamparnas hemliga liv beskrivs även i Sveriges Natur

Avgång av växthusgaser från dikade torvmarker, Åsa Kasimir, docent vid inst. För geovetenskap Göteborgs Universitet. 18 nov 2021

Växthusgasavgång från dikade torvmarker i Sverige har utsläpp i samma storleksordning som personbilstrafiken, 11 miljoner ton CO2ekvivalenter per år. Marker som används för jord- och skogsbruk, 6% av jordbruksmarken och 4% av skogsmarken. Varför blir det stora utsläpp? Vad kan vi göra för att stoppa utsläppen?

Åsas föreläsning hittar du HÄR

Presentationsmaterialet från föreläsningen finns HÄR

Biobränslen, Otto Bruun, Doktorand i klimaträtt, med inrikting på markanvändning & bioekonomi vid CCEEL (Centre for Climate, Energy and Environmental Law) 4 nov 2021

Bra och dåliga biobränslen, biobränslens koldioxidutsläpp i jämförelse med andra bränslen per kWh el respektive värme. Hur långt räcker biobränslet för att täcka vår nuvarande energianvändning? Var gör kolet mest nytta, som bränsle eller som kollager? Hur kan biobränsle användas utan att eldas upp (pyrolys för motorbränsle)? Hur ”räknas” koldioxid från biobränslen när länder redovisar sina utsläpp?

Stora Gettjärnetområdet, orörd skog i Alefjäll, Thomas Grönlund, ekolog och medlem i Naturskyddsföreningen och Göteborgs svampklubb. 21 oktober 2021

Bland jättemusseroner, rara taggsvampar, klockgentianor, alkonblåvingar, tjädrar mm i Stora Gettjärnområdet i Alefjäll, Ale och Lerums kommuner. Hur vi inventerat och hur svårt det varit att hindra olika ingrepp i denna mosaik av brandpåverkad tallskog, blåbärsgranskog, branter, våtmarker och fukthedar i ett område som inte klassats som värdetrakt.

Thomas föreläsning hittar du HÄR

Presentationsmaterialet från föreläsningen finns HÄR

Förråd eller flöde? Om skogsbrukets tankevurpa kring Skogen och Klimatet, Ida Sellstedt, medlem i Skydda skogen och Naturskyddsföreningen, 19 mars 2021.

Ordet ”utsläpp” beskriver ett flöde; kol som tidigare varit bundet i fast form släpps ut som koldioxid i atmosfären.

För att få rätsida på frågan om Skogen och Klimatet så räcker det inte med att studera kolflöden, alltså utsläpp och upptag av koldioxid. Vi behöver komplettera bilden genom att titta på skogen som ett förråd som lagrar kol.

Skogsindustrin och dess forskare har fastnat i en klassisk tankevurpa där man blandar ihop Förråd och Flöden. Ida rätar i sin presentation ut dessa tankevurpor så att vi kan komma ut klokare på andra sidan och börja agera i vår tids ödesfråga; Hur ska vi få bort kolet från vår atmosfär?

Idas föreläsning hittar du HÄR

Hur fungerar skyddet av skog i Västra Götaland? Olle Holmstrand 11 februari 2021

För att skydda värdefulla skogsområden har Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen tagit fram en ”Regional strategi för skydd av skog”. Men hur fungerar strategin i praktiken, och hur väl skyddar den egentligen skogen? Olle Holmstrand beskriver Risvedengruppens erfarenheter av att försöka skydda dessa naturskogar.

Olles föreläsning hittar du HÄR

Presentationsmaterialet från föreläsningen finns HÄR

Kan ett nytt skogsbruk bromsa klimatkrisen och rädda naturen? Mikael Karlsson 11 januari 2021

Klimatet och miljön berör oss alla. I skogen finns en av de snabbaste och mest kraftfulla vägarna till att hejda klimatkrisen. Vi har fortfarande möjlighet att nå Parisavtalets 1,5 graders mål – om vi börjar omställningen nu. Mikael Karlsson från Ecoforestry Foundation visar hur ett nytt skogsbruk kan rädda klimatet och miljön. Han är expert på ekosystembaserat skogsbruk, ett skogsbruk som både ökar klimatnyttan och värnar naturen – samtidigt som lönsamheten är god.

Mikaels föreläsning hittar du HÄR

Presentationsmaterialet från föreläsningen finns HÄR (del 1), och HÄR (del 2)

Skogen och klimatkrisen – allt du vill veta, Otto Bruun Naturskyddsföreningens sakkunniga i bioekonomi 23 november 2020

Skogen spelar en viktig roll för klimatet – men på vilket sätt egentligen? Är biobränsle en klimatlösning eller ett klimatproblem? Vad är kopplingen mellan klimat och biologisk mångfald? Otto förklarar på ett enkelt och lättförståeligt sätt varför skogen är så viktig för klimatet – och hur vårt nuvarande svenska trakthyggesbruk påverkar våra skogar.

Ottos föreläsning hittar du HÄR

Här nedan hittar du tips på litteratur och länkar till bra information om skogen:

Naturskyddsföreningen: Kretshandledning-skogsjuridik

Föreläsning: Skog ♡ Klimat – allt du vill veta: Skogen spelar en viktig roll för klimatet – men på vilket sätt egentligen? Är biobränsle en klimatlösning eller ett klimatproblem? Vad är kopplingen mellan klimat och biologisk mångfald? Naturskyddsföreningens expert Otto Bruun föreläser om dessa viktiga frågor, du kan titta på föreläsningen här

Skogshistoria och skogsfakta, kortfattad sammanställning av Anders Tullander om skogsbrukets historia och fakta om dagens situation – perfekt om du snabbt vill få koll på läget. Du hittar den här: Skogshistoria o fakta i Sverige 2020

Naturkontakt,Verktygslåda skog”, med massvis av bra arbetsmaterial. Argumentlista, artiklar, rapporter, certifiering och Handledning för arbete med avverkningsanmälan m.m.

Naturskyddsföreningen ”Påverka vad som händer i ditt närområde”, med länkar till Skydda tätortsnära skogar del 1 + 2, och anmälan till skogsnätverket

Naturskyddsföreningen om skog och naturvård.

Säkerställ skogens sociala värden: Underlag och förslag på hantering av skogens sociala värden 2013

Skogsstyrelsen – Skogens pärlor: Skogens Pärlor en webbkarta som visar data kopplat till höga natur- och kulturvärden, skikt för avverkningsanmälningar, redan avverkade områden och artfynd (kopplat till artportalen). Detta ger en bra möjlighet till att få en helhetsbild av specifika områden (man måste zooma in till 1:50000) för att kunna se alla skikt.
För att få fram specifik artdata måste man zooma in till 1:25000, klicka på ”artdata” i menyn och rita ut en rektangel på kartan i det område man vill se. Man kan även, utöver kartan, välja satellitfoton, satellitbilder, brand/stormkartor och skogliga grunddata. Information om artdata från Skogsstyrelsen hittar du här.

Det går dock inte att ladda ner data till sitt eget GIS, detta får man göra på Skogsdataportalen (där finns även mer skoglig grunddata att hitta) eller andra myndigheters webbGIS-tjänster.

Östergötlands skogsgrupp här hittar du karta med avverkningsanmälningar och bra mallar för naturvärdesinventeringar.

Till skillnad mot verktyget som Östergötlands skogsgrupp har tagit fram: skog.luben  eller skogskartan.nu går inte myndighetens karta att använda i fält eller ger samma möjligheter att dela avverkningsanmälningar med varandra. Skogsstyrelsens karta är snarare ett mycket bra komplement för att ta reda på så mycket som möjligt om området som man är intresserad av.

Naturvårdsverket, skyddad natur, samling av data och kartor om Riksintresse naturvård Riksintresse friluftsliv, gå till kartverktyget skyddad natur.

Länsstyrelserna, kartor med olika typer av skydd och tidigare inventeringar

Riksantikvarieämbetet, här hittar du fornlämningar

Lantmäteriet, här hittar du gamla kartor där det ofta framgår vad som vuxit på platsen: Historiska kartor

Kommunens översiktsplan ÖP där Grön infrastruktur skall ingå, eventuella detaljplaner och vindkraftsplaner.

Artskyddsförordningen

Artdatabanken rödlistan

Skogsvårdslagen

Miljöbalken

Naturvårdsverket: markavvattning vägledning

Känner du till fler bra platser för information? Berätta det för Maja eller Anders!

Övergripande manual för att skydda skog, att tänka på:

Vad är det vi vill skydda eller bevara? Träden, växterna på marken eller de som lever på träden, stora eller små djur och svampar eller är det bara skogen som social plats skön att vistas i. All skog i vårt område kräver skötsel och förändras med tiden.

Vad måste man känna till, produktionskrav enligt Skogsvårdslagen, Markavvattning i Miljöbalken där Naturvårdsverket har bra vägledning. Skogsbilvägar kräver inte tillstånd.

Vem gör vad i skogsbruket, markägare, skogsentreprenörer, kommun, Skogsstyrelse och Länsstyrelse

Planer och inventeringar, (ÖP, detaljplan, vindkraftsplaner, kulturmiljö, fornminnen, myrmark, nyckelbiotoper, rödlista, grön infrastruktur) var hittar jag dessa?

Behöver vi utbildning och i så fall i vad?

Behövs kontaktpersoner?

Finns manualer och bra litteratur?

Skall vi inventera skog?

När bör man agera, när tas de viktiga besluten?

Naturskyddsföreningen har också ett nationellt skogsnätverk:

Registrera dig i riks skogsnätverk och få nyhetsbrev.

På riksföreningens hemsida finns också mer information om det nationella skogsnätverket.