Om Naturskyddsföreningen

Föreningens syfte, strategi och vision:

Syftet med Naturskyddsföreningens verksamhet är att rädda naturens liv, främja människors hälsa och verka för global solidaritet. Dessa syften nås genom att olika strategier: att väcka och underhålla kärleken till naturen, stärka den gröna konsumentmakten och att arbeta med politisk påverkan. Föreningens vision är att samhället ska anpassas efter naturens och människans förutsättningar.

 

Verksamhetsriktlinjer

Naturskyddsföreningens verksamhetsriktlinjer är ett grundläggande dokument som beslutas om demokratiskt på riksstämman var fjärde år. VRL gäller alltså för fyra år och finns till för att ge en tydlig bild över vilka arbetsområden som ska lyftas fram under perioden och hur föreningen ska arbeta.

VRL omfattar hela föreningen och följer föreningens värdegrunder och strategier samt utgår från de fem prioriterade miljöområden: (skog, jordbruk och livsmedel, klimat, miljögifter, marina ekosystem och fiske). Riksföreningen har till uppgift att stimulera länsförbunden, kretsarna och nätverken till att engagera sig i de prioriterade områdena. Varje krets, länsförbund och nätverk kan anpassa VRL till sina egna förutsättningar.

Naturskyddsföreningens verksamhetsriktlinjer (VRL) 2015-2018 kan du läsa här! OBS! Riksföreningens verksamhetsriktlinjer.

 

Såhär funkar Naturskyddsföreningen

Medlemmar i Naturskyddsföreningen är automatiskt medlemmar både i den lokala kretsen, i länsförbundet och i riksföreningen.

Kretsarna: Naturskyddsföreningen har lokalavdelningar (kretsar) nästan överallt i landet. Varje Krets är en egen juridisk enhet med egna stadgar och egen styrelse. Varje krets bestämmer själv hur den utformar sin verksamhet i överensstämmelse med föreningens stadgar.

Länsförbund: Länsförbunden arbetar regionalt med föreningens syften och följer föreningens stadgar. Länsförbunden stöttar även kretsarna i regionen och samordnar arbetet med regionala natur- och miljöfrågor. Många länsförbund erbjuder även utbildningar för medlemmarna.

Nätverk: Ett nätverk inom Naturskyddsföreningen är en grupp medlemmar i föreningen som delar samma intresse för ett sak- eller kompetensområde. I nätverket utbyter medlemmarna idéer, erfarenheter och kunskaper kring frågan och/eller genomför aktiviteter för att nå gemensamma mål eller visioner för detta område.

Riksförening: Riksstämman är det högst beslutande organet och hålls vartannat år. Alla medlemmar kan lämna in motioner (förslag till beslut) till stämman. Alla motioner som stämman bifaller kommer att ha genomförts av rikskansliet innan nästa stämma. På stämman väljs bland annat riksföreningens styrelse. Riksföreningens styrelse är föreningens högst beslutande organ när stämman inte är samlad. Styrelsen består av föreningens ordförande, två vice ordföranden, en skattmästare och åtta ledamöter. Fältbiologerna har en egen representant i riksföreningens styrelse. Riksföreningens stadgar kan du läsa här.

Dokument-2-page001

Föreningens historia och segrar
Naturskyddsföreningen startades år 1909 av en grupp miljö – och naturengagerade personer och har idag vuxit till Sveriges största, äldsta och viktigaste miljöorganisation med över 200 000 medlemmar. Föreningen är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening för naturskydd och miljövård.

Naturskyddsföreningen arbetar främst med att sprida kunskap och dialog om natur – och miljöfrågor, kartlägga miljöhot, skapa lösningar samt påverka politiker och myndigheter. Föreningen har idag en viktig position som opinionsbildare och påverkare inom natur – och miljöområdet. Vi har bland annat varit delaktig i att skydda unika naturområden, förbjuda skadliga kemikalier, skärpa lagar samt infört världens tuffaste miljömärkning Bra Miljöval. Trots att många segrar har gjorts finns det många kvar att ta. Vi arbetar därför vidare mot en hållbar värld genom att skärpa klimatmålen, förbättra det ohållbara fisket, minska förekomsten av farliga kemikalier och mycket, mycket mer. Grunden för vårt arbete är kärleken till naturen, vårt gemensamma engagemang för en bra miljö och en envis tro på att samhället är möjligt att förändra. En förutsättning för föreningens arbete är att många vill vara med och påverka olika natur – och miljöfrågor.

 

 

* Alla texter är tagna ur Kretshandboken på www.naturkontakt.naturskyddsforeningen.se, hämtningsdatum 2015-01-08