Vattenanknuten recipientkontroll

Sommaren 2014 gav regeringen Havs- och vattenmyndigheten i uppdrag att komma med förslag om hur den vattenanknutna recipientkontrollen i Sverige bättre kan samordnas med den regionala och nationella vattenövervakningen, samt hur insamlad data kan kvalitetsäkras och tillgängliggöras. Havs- och vattenmyndigheten fick även i uppdrag att utreda om det finns ytterligare verksamhetsutövare som bör omfattas av recipientkontrollen.

Uppdraget utförs i nära samarbete med Naturvårdsverket, Jordbruksverket, Skogsstyrelsen, Sveriges geologiska undersökning (SGU), Vattenmyndigheterna och Livsmedelsverket.

Har du synpunkter som du vill ska komma med i arbetet med regeringsuppdraget kan du skicka in dem till HaV senast den 31 januari. HaV ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 31 mars 2015. Du hittar mer information om regeringsuppdraget här.

Den 15 januari genomförde HaV en hearing om den vattenanknutna recipientkontrollen. Mer om hearingen hittar du här.