VRL-remiss i Halmstad 25 november: Var med och tyck till om förslaget till nya verksamhetsriktlinjer för Naturskyddsföreningen!

Den 25 november anordnar rikskansliet en remissträff om de nya verksamhetsriktlinjerna tillsammans med Naturskyddsföreningen Skåne och Väst! Var med och tyck till om förslaget till nya verksamhetsriktlinjer för Naturskyddsföreningen och gör din röst hörd under höstens remissrunda!

I början av november kommer riksstyrelsen att lägga fram ett förslag till nya verksamhetsriktlinjer (VRL) för 2019-2022. Förslaget ska ut på remiss i folkrörelsen i samband med kretskonferenserna.

Naturskyddsföreningens verksamhetsriktlinjer anger den övergripande riktningen för föreningens arbete under perioden 2019-2022. Utifrån verksamhetsriktlinjerna kommer riksstyrelsen årligen att besluta om verksamhetsplaner som styr rikskansliets dagliga arbete. Riksstyrelsen har som uppdrag att stimulera och underlätta för länsförbund, kretsar och nätverk att engagera sig för föreningens mål. På det viset lägger riktlinjerna grunden för föreningens kraftsamling och mobilisering. De ska vara en inspiration för de tusentals människor som varje dag samlas kring det ideella arbetet, såväl som för de hundratals människor som arbetar för Naturskyddsföreningen. Kom och delta i diskussioner om de nya riktlinjerna och att ta fram ett remissvar på styrelsen förslag.

Tid och plats: Lördag 25 november kl. 10.30-16, Café Strandgatan 20 i Halmstad.

Medverkande: Sophie Nordström, projektledare Naturskyddsföreningens rikskansli & Bo Jönsson, Naturskyddsföreningens riksstyrelse.

Anmälan: Senast 18 november, anmäl dig här!

Mer information om VRL: På uppdrag av riksstyrelsen pågår processen att ta fram Naturskyddsföreningens nya verksamhetsriktlinjer (VRL) för perioden 2019-2022. VRL beslutas av stämman och styr föreningens arbete under en fyraårsperiod. Våra nuvarande riktlinjer hittar du på Naturskyddsföreningens webbsida. Förslaget till VRL 2019-2022 grundar sig i en omvärldsanalys som genomfördes under våren 2017 där folkrörelsen bjöds in att delta via webbenkäter och diskussioner under rikskonferensen i Skövde. Riksstyrelsen att lägga fram sitt förslag till VRL 2019-2022 i slutet av oktober och folkrörelsen bjuds in att lämna sina synpunkter under november och december. Efter att remissrundan är avslutad kommer riksstyrelsen att lyssna in synpunkterna från föreningen inför att de ska lägga fram sin proposition till nya verksamhetsriktlinjer inför stämman 2018.