Klimatsmart skogsbruk

Den växande skogen kan binda stora mängder koldioxid i träd och rötter – något dagens skogsbruk genom kalhyggesmetoden aktivt motverkar. Ett annat, ekosystembaserat skogsbruk behövs både för klimatet och den biologiska mångfalden.

1950 lanserade kalhyggesmetoden inom Domänverket. Metoden spreds till resten av skogsbruket och har sedan dess använts som enda skötselmetod. Kalhyggesmetoden har lett till katastrofala effekter för skogens biologiska liv, många arter har minskat med 90% eller mer och hotar att helt försvinna om vi inte lyckas vända utvecklingen.

En annan mycket allvarlig effekt av det moderna skogsbruket är de gigantiska utsläpp av klimatgaser det leder till. Skog som växer tar upp stora mängder koldioxid som lagras in i trädet, i rötterna och i marken. När marken kalavverkas startar en snabb nedbrytning, oxidation av organiskt material där stora mängder koldioxid frigörs men även andra klimatgaser som lustgas avgår från marken. Då fungerar inte skogen längre som en kolsänka.

Genom dikning av skogsmark ökar mängden klimatgaser. Bara de dikade torvmarkerna, som endast omfattar 2% av den produktiva skogsmarken, avger lika mycket klimatgaser som hela den svenska bilparken. (Göteborgs universitet)

Mot bakgrund av att skogsbruket i dag bedrivs på ett sätt som både hotar den biologiska mångfalden och klimatet anordnade Naturskyddsföreningen Väst tillsammans med Hallands Naturskyddsförening en konferens på temat. Helgen 11–13 oktober på Åkulla Friluftsgård i Halland möttes ett 50-tal engagerade skogsbiologer, naturskyddare och aktiva skogsägare tillsammans med ett tiotal föreläsare, alla på olika sätt specialiserade på skog.

Tillsammans var deltagarna överens om att de behövde lära sig mer om skogens klimatpåverkan. Det fanns även en stor vilja att samarbeta med skogsägare och myndigheter. Ett nytt ekosystembaserat skogsbruk skulle kunna spela en mycket betydande roll när vi måste minska vår klimatpåverkan och samtidigt skydda den biologiska mångfalden.

Tips om du vill rädda gammal skog. Skänk pengar till Naturarvet https://naturarvet.se