Att värna om skogens värden

Vad betyder skogen för dig? Mer än halva Sveriges yta är täckt av
skog, men med dagens skogsbruksmetoder som kalhygge och
planteringar så hotas den svenska skogen – och gränsen för hur
mycket skog vi kan avverka är nådd.

Kalhyggesmetoden är en metod som hotar den biologiska mångfalden. Naturliga
biotoper huggs ner och omvandlas till odlingar av tall och gran. I dessa odlingar
finns inte de ekosystem och livsmiljöer som hittas i de äldre naturskogarna.
Gammelskog, döda träd och flera trädslag är vanligt att hitta i naturskogar och
dessa försvinner också i takt med att skogen avverkas. Trots den kritiska
situationen så blir råvaran trä allt mer efterfrågad och trycket på den svenska
skogen ökar.

Läs hela texten från konferensen ”Skogens värden” av Kansli Västs praktikant Elin Winberg här.