Så står vi upp för en grönare framtid i Göteborg

I dag når Göteborgs stad inte upp till något av de tolv lokala miljökvalitetsmålen. Den nya översiktsplan som arbetas fram av stadsbyggnadskontoret ser inte ut att vända utvecklingen. Det är därför väsentligt att förslaget som tagits fram revideras, skriver Oskar Tagesson och Viktoria Janovskis, Naturskyddsföreningen.

Naturskyddsföreningen i Göteborg lanserar i dag kampanjen Göteborg kan grönare i syfte att upplysa invånare att påverka planerna för Göteborgs stadsutveckling. Göteborgs folkmängd beräknas öka med närmare en tredjedel till 2035. Det innebär att staden måste genomgå en rejäl omvandling. På vilket sätt omvandlingen sker har stor betydelse för stadsmiljön och människors hälsa.

Stadsbyggnadskontoret i Göteborgs stad har föreslagit en översiktsplan som visar hur staden ska se ut framöver. Översiktsplanen är ett tungt vägande dokument och vägledande i kommunens beslut när det gäller detaljplanering, planbesked, bygglov och andra tillståndsprövningar.

Går åt fel håll

Den översiktsplan som presenterats bromsar den hållbara utveckling som behövs för att Göteborg ska nå stadens egna miljömål.

Den nya översiktsplan som arbetas fram av stadsbyggnadskontoret ser inte ut att vända utvecklingen

I dag når Göteborgs stad inte upp till något av de tolv lokala miljökvalitetsmålen och den nya översiktsplan som arbetas fram av stadsbyggnadskontoret ser inte ut att vända utvecklingen. Bland annat brister den i grön infrastruktur, i exploatering av naturmark och förlust av biologisk mångfald. Den löser inte utmaningar med klimatpåverkan från konsumtion och inte heller hur trafiken, som genererar luftföroreningar och buller, ska minska.

Utvecklingen måste vända

Det är därför väsentligt att förslaget som tagits fram revideras.

Till dess att översiktsplanen klubbas kan vi, invånare och miljöorganisationer, påverka innehållet

Naturskyddsföreningen i Göteborg har lämnat synpunkter som grundar sig på föreningens strategi för en grön, artrik och hållbar stad. I strategin beskrivs hur staden kan förtäta utan att exploatera naturområden utanför stadskärnan. Med utgångspunkt från strategin har bland annat följande förslag om tillägg och förtydliganden framförts:

Bygg bort barriärer i staden. I den nya översiktsplanen finns vägprojekt som hotar den biologiska mångfalden och exploaterar naturområden, dessa måste strykas. Detta gäller även ur ett socialt perspektiv, eftersom vägar bidrar till segregation.

Gröna strövområden som Änggårdsbergen och Ramberget behöver hänga ihop med andra gröna områden, det är en förutsättning för att naturen ska kunna leva i staden. Staden behöver därför visa var insatser ska göras för att bryta ekologiska barriärer, något som helt saknas i förslaget till nya översiktsplanen.

● Det ska vara lätt att färdas rätt. Biltrafiken måste minska avsevärt för att nå klimatmålen, det behöver förtydligas. Stadsbyggnadskontoret behöver visa fler förslag på hur staden ska bli gång- och cykelvänlig där risk för att utsättas för dålig luft, buller och farlig trafik minskar. Barn ska kunna leka fritt även i staden.

● Bygg grönt. Det är grundläggande att inte bygga bort natur. Trots det har stadsbyggnadskontoret lagt fram flera förslag på nybyggnation på mark som är värdefull för invånarna idag och för framtiden, dessa bör utgå. I stället ska underutnyttjade parkeringsytor och stora trafikleder byggas om till riktiga stadsgator, här finns potential för fler bostäder och levnadsmiljöer.

Vi står inför en stor förlust av biologisk mångfald och staden har ett ansvar att skydda skogar, åkrar och vattendrag

Vi vill se att staden tar större hänsyn till hotade djurarter i arbetet med den nya översiktsplanen. Vi står inför en stor förlust av biologisk mångfald och staden har ett ansvar att skydda skogar, åkrar och vattendrag. Vi uppmanar stadsbyggnadskontoret att utveckla grön infrastruktur där krav ställs på utökade naturinventeringar, att värdera ekosystemtjänster och göra artanalyser.

Eftersom det kommer att byggas ännu mer i Göteborg måste högre krav ställas på byggnation med minskad klimatpåverkan, fler byggnader i trä och solceller som standard.

● Skydda mer natur. I den nya översiktsplanen föreslås färre naturreservat än tidigare helt utan motivering. Det hotar den biologiska mångfalden. Vi har gett förslag på ett antal naturområden som bör skyddas och naturreservat som behöver utvidgas.

● Klimatsmarta göteborgare. Stadsbyggnadskontoret behöver beskriva konkreta åtgärder för att öka invånarnas klimatsmarta vanor. Göteborgs innerstad, som det ser ut i dag, kretsar kring shopping och klimatbelastande konsumtion. Stadskärnor kan i stället omvandlas till att främja sociala möten och kultur.

Göteborgs innerstad, som det ser ut i dag, kretsar kring shopping och klimatbelastande konsumtion. Stadskärnor kan i stället omvandlas till att främja sociala möten och kultur.

Utbyggnaden av stora köpcentra utanför stadskärnorna bidrar dels till ett ökat bilåkande och dels till ett ökat shoppande. I stället bör staden planera för att befintliga områden vid köpcentrum så som Sisjön och Bäckebol med tiden omvandlas till blandad stadsbebyggelse där mindre, lokala verksamheter för cirkulära flöden kan etableras. Områden kring befintliga köpcentra ska planeras till fördel för fotgängare och cyklister och naturmiljöer ska återställas så att det blir attraktivt att bo i området.

Ta ledartröjan

Världen står inför många miljö- och klimatproblem och Sverige och Göteborg kan och bör ta ledartröjan. Med den nya översiktsplanen har stadsbyggnadskontoret en möjlighet att skapa riktlinjer för en stad som möjliggör en grön omställning med miljömål som nås. Det är dags att sluta tränga undan naturen – för ett grönare skönare och mer inkluderande Göteborg.

Följ kampanjen Göteborg kan grönare på Naturskyddsföreningen i Göteborgs hemsida och i sociala medier.

Oskar Tagesson, styrelseledamot och sammankallande för stadsplaneringsgruppen i Naturskyddsföreningen i Göteborg

Viktoria Janovskis, styrelseledamot i Naturskyddsföreningen i Göteborg

Debattartikeln publicerades i GP 15 november 2019